Trang chủ Hướng dẫn chỉ đạo Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

207

Công văn
[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/1_Huong-dan-thuc-hien-cong-tac-TDKT-NH-2021-2022.pdf”]
Phụ lục hướng dẫn
[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/2_Phu-luc-cham-diem-cac-tieu-chi-2021-2022.pdf”]