Trang chủ Tin nhà trường Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK2, 2013 – 2014

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK2, 2013 – 2014

53

Hướng dẫn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

HƯỚNG DẪN PHÚC KHẢO BÀI KIỂM TRA

(học kỳ II năm học 2013-2014)

 

Bước 1: Học sinh xem điểm trên trang web của nhà trường.

Địa chỉ:  http://daklak.qlnt.net/c3ngogiatu/

Hoặc: http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn

 

Bước 2: Lớp trưởng hoặc lớp phó lập bản tổng hợp danh sách học sinh đề nghị phúc khảo bài kiểm tra như mẫu (có xác nhận của GVCN).

Bước 3: Lớp trưởng nộp bảng tổng hợp (theo mẫu) về cho thầy Nguyễn Tiến Dũng.

+ Khối 12: trước 17h00 ngày 03/05/2014.

+ Khối 10 và 11: trước 17h00 ngày 14/05/2014

 

Bước 4: Nhà trường tập hợp danh sách học sinh có nhu cầu phúc khảo, đề nghị thầy cô giáo chấm phúc khảo lại cho học sinh.

 

Lưu ý:

1/ Điểm cuối cùng của bài thi là điểm phúc khảo (kể cả nếu điểm phúc khảo thấp hơn so với điểm lần đầu công bố)

2/ Nhà trường sẽ không nhận danh sách phúc khảo nếu:

+ Không lập đúng mẫu hoặc nhập không đầy đủ thông tin theo mẫu.

+ Không lập theo tập thể (không nhận đơn lẽ từng cá nhân học sinh).

+ Nộp không đúng thời gian quy định.

 

  Ea Kar, ngày 25 tháng 04 năm 2014

                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (Đã ký)

                                                                                      Nguyễn Tiến Dũng