Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch chuyên môn tháng 9 năm 2014

Kế hoạch chuyên môn tháng 9 năm 2014

47
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Năm học: 2014-2015

__________

 

 – Khai giảng năm học 2014-2015;

– Tập huấn lại công tác chuyên môn theo đơn vị tổ;

– Triển khai kiểm tra tập trung năm học 2014-2015 (các tổ chuyên môn phân công người ra đề, lập kế hoạch kiểm tra cho từng học kỳ – theo PPCTr, mỗi đề kiểm tra phải có hai giáo viên độc lập ra đề, một đề dự bị và một đề chính thức – ra đề phải kèm theo đáp án và ma trận);

– Hoàn thiện quy chế chuyên môn năm học 2014-2015;

– Dạy học theo PPCT và các kế hoạch khác (HĐNGLL, nghề PT…);

– GV bộ môn tự tổ chức dạy bù để kịp tiến độ chương trình, nếu giáo viên nào không tổ chức dạy bù được thì báo lại vơi đ/c Nguyễn Tiến Dũng để được bố trí dạy bù kịp tiến độ chương trình (khi dạy bù phải ký đầy đủ vào sổ đầu bài, ghi rõ là dạy bù);

– Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi đội tuyển quốc gia năm 2014 (dự kiến tổ chức vào tháng 10);

– Ổn định tổ chức, rà soát lại danh sách học sinh, sắp xếp, cơ cấu lại sĩ số học sinh cho phù hợp;

– Rà soát, điều chỉnh phân công chuyên môn;

– Tổ chức dạy học ôn tập (nếu có);

– Thanh tra, kiểm tra nội bộ (theo chuyên đề);

– Thao giảng, dự giờ (thao giảng tối thiểu 1 tiết/1học kỳ, dự giờ tối thiểu 2 tiết/1tháng);

– Các tổ chuyên môn lập kế hoạch hoạt động của năm học (theo từng tháng);

– Tổ chuyên môn nộp các loại báo cáo khác theo quy định;

– Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 8, 9 và nộp kết quả về phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;

– Triển khai các cuộc thi do ngành phát động (có văn bản kèm theo).

Ea Kar, ngày 10 tháng 9 năm 2014

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng