Trang chủ Tin nhà trường Kế hoạch học bồi dưỡng chính trị hè 2013

Kế hoạch học bồi dưỡng chính trị hè 2013

45
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

 

KẾ HOẠCH

HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2013

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 31/SGDĐT-TCCB, ngày 13/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc Kế hoạch triển khai bồi dưỡng hè năm 2013

Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự thông báo triển khai Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2013 như sau:

– Thành phần: Toàn thể CB, GV, NV trường THPT Ngô Gia Tự, TTGDTX, TT dạy nghề huyện Eakar.

– Thời gian học: 02 ngày: 16, 17 tháng 8 năm 2013 (Buổi sáng: từ 7h30 phút đến 11h. Buổi chiều từ 13h30 đến 17h).

– Địa điểm: Phòng họp Hội đồng – trường THPT Ngô Gia Tự

– Nội dung:

           + Các vấn đề lý luận cơ bản trong NQHN lần thứ 6 và 7 BCHTƯ Đảng (khóa XI);

           + Các vấn đề lý luận cơ bản trong Dự thảo hiến pháp sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992; Các vấn đề lý luận cơ bản Dự thảo Luật đất đai sửa đổi bổ sung Luật đất đai năm 2003;

           + Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2013;

           + Nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

–  Hình thức: Nghe Báo cáo viên trình bày, học viên thảo luận và viết thu hoạch.

Đề nghị toàn thể các đồng chí CB, GV, NV tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và nghiêm túc.

                                                                         Ea Kar, ngày 04 tháng 8 năm 2013

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

                                                                              Trần Thanh Minh