Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch thi lại, rèn luyện hè năm học 2013 – 2014

Kế hoạch thi lại, rèn luyện hè năm học 2013 – 2014

274
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 27/KH-NGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 26 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH THI LẠI, RÈN LUYỆN HÈ

NĂM HỌC 2013-2014

I. THI LẠI

1. Danh sách thi lại

TT

Họ và tên học sinh

Mã HS

Lớp

Môn có thể đăng ký để thi lại

Toán

Hóa

Sinh

NNgữ

Văn

Sử

Địa

GDQP

TD

1

Trần Hữu Cường

1267

10T04

4.6

4.6

3.8

4.2

4.9

4.2

4.5

2

Võ Thị Xuân Hoài

1316

10T05

3.4

4.7

4.0

3

Nguyễn Gia Trung Kiên

1322

10T05

3.3

4.2

3.2

4.2

4.0

4

Nguyễn Quang Kiểm

1323

10T05

3.9

4.2

3.4

5

Nguyễn Mạnh Linh

1324

10T05

3.8

4.4

3.4

3.0

4.7

6

Lại Thế Sơn

1338

10T05

4.2

3.3

4.3

7

Nguyễn Thị Thu Thảo

1345

10T05

3.1

4.2

4.1

4.1

8

Nguyễn Văn Bắc

1352

10T06

4.3

9

Hoàng Đình Hưng

1364

10T06

3.5

4.7

4.2

3.3

3.7

3.8

4.4

10

Bùi Thị Hương Lan

1367

10T06

4.3

4.6

11

Văn Thị Ngân

1375

10T06

3.7

4.8

3.8

4.0

12

Nguyễn Thị Hà Nhi

1378

10T06

13

Lê Thị Hồng Nhung

1380

10T06

2.5

4.9

4.8

3.0

14

Lã Tiểu Ngọc Tuấn Anh

1442

10T08

4.6

4.4

4.5

3.8

15

Vũ Trung Hiếu

1453

10T08

4.6

4.5

3.2

4.5

4.1

4.2

16

Vũ Thị Hoài

1454

10T08

4.1

4.7

17

Lê Xuân Mạnh

1460

10T08

4.7

4.3

3.2

4.7

4.6

4.9

4.5

18

Mai Phương Nam

1462

10T08

19

Nguyễn Thị Nhung

1465

10T08

4.0

4.6

20

Nguyễn Thúy Quỳnh

1471

10T08

4.8

4.8

21

Võ Xuân Tiến

1480

10T08

4.8

4.5

3.4

3.8

22

Phạm Như Cảnh

1533

10T10

3.7

4.1

3.2

4.9

4.2

4.0

23

Nguyễn Trường Giang

1538

10T10

3.6

3.0

4.0

3.5

24

Đinh Văn Long

1553

10T10

2.9

4.4

4.3

2.1

3.3

25

Hoàng Thái Sơn

1560

10T10

3.3

4.1

2.6

4.0

26

Hoàng Thị Thủy

1563

10T10

4.6

3.2

3.1

4.8

27

Nguyễn Thị Thủy

1564

10T10

4.7

3.3

28

Lộc Thị Vân

1574

10T10

3.2

3.2

4.7

29

Đỗ Huy Hoàng

1455

10T10

3.8

4.8

3.2

3.7

30

Lê Thị Ngọc Ánh

1580

10T11

4.5

4.9

3.6

4.9

3.4

4.3

31

Hoàng Tiến Dũng

1586

10T11

2.6

3.1

4.4

32

Nguyễn Thị Hà Giang

1587

10T11

4.2

4.9

3.1

33

Trần Phương Nam

1599

10T11

2.7

4.7

34

Nguyễn Hồng Nhung

1604

10T11

4.9

3.6

2.1

4.9

4.8

35

Phạm Thanh Sơn

1607

10T11

4.4

3.6

4.9

3.3

3.8

36

Trần Thị Thương

1616

10T11

3.2

37

Trương Trường Dang

1623

10T12

4.4

4.3

4.6

2.9

38

Nguyễn Tiến Dũng

1624

10T12

3.0

4.8

4.6

2.4

4.5

4.6

39

Phạm Văn Đạt

1625

10T12

3.8

4.9

4.2

3.2

40

Nguyễn Thị Huyền

1633

10T12

3.5

3.0

4.4

41

Nguyễn Ánh Nguyệt

1638

10T12

3.3

4.7

3.0

42

Vũ Anh Sang

1648

10T12

4.6

4.5

2.7

4.6

43

Trần Duy Thanh

1650

10T12

2.3

3.0

44

Phùng Minh Dương

1668

10T13

4.0

4.1

4.6

4.0

3.5

2.3

45

Ngô Cao Sơn

1695

10T13

3.5

4.7

4.6

4.4

3.6

2.6

46

Trần Hoàng Ánh Tuyết

1705

10T13

3.8

4.2

3.3

4.6

4.8

47

Nguyễn Thị Ánh

1748

10T15

4.9

3.7

4.1

48

Lê Thanh Hiền

1763

10T15

4.4

3.0

3.3

4.1

4.3

3.5

49

Huỳnh Thị Tuyết Nhung

1772

10T15

4.7

50

Nguyễn Thị Tươi

1783

10T15

4.6

3.9

4.9

4.6

4.9

51

Lương Quang Linh

0914

11T08

2.9

4.6

4.4

4.9

2.8

52

Tô Hùng Cường

0979

11T10

2.5

4.7

4.2

53

Nguyễn Thị Luyến

0995

11T10

4.4

2.6

4.7

54

Nguyễn Thị Huyền Trang

1005

11T10

4.2

3.2

3.8

55

Nguyễn Thị Tú Trinh

1007

11T10

4.3

4.8

3.0

 

2. Môn thi lại (Trích điều 16 thông tư 58/2011/TT-BGDĐT)

Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại yếu, được chọn một số môn học trong các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp loại CĐ để kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung bình các môn cả năm học và xếp loại lại về học lực; nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp.

 

3. Thời gian

  • Đăng ký môn thi lại: 8h00’ ngày 31/7/2014 học sinh đến trường gặp thầy Nguyễn Tiến Dũng hoặc cô Thu Hiền (phòng văn thư) để đăng ký môn thi lại.
  • Ngày thi lại: 7h00’ ngày 08/8/2014 (học sinh xem lịch thi cụ thể ở bảng tin).
  • Công bố kết quả thi lại: ngày 09/8/2014.

II. RÈN LUYỆN HÈ

1. Danh sách rèn luyện hè

TT

Họ và tên học sinh

Mã HS

Lớp

Học lực

Hạnh kiểm

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

1187

10T02

TB

Yếu

2

Nghiêm Thị Hà

1272

10T04

TB

Yếu

3

Dương Văn Hậu

0822

11T06

TB

Yếu

4

Nguyễn Thị Bách Thảo

0889

11T07

TB

Yếu

2. Kế hoạch

Học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè đến trường liên hệ với thầy Nguyễn Tiến Dũng chậm nhất ngày 28/5/2014 để được thông báo, giao nhiệm vụ cụ thể.

 

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng