Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm...

Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

821

 QĐ Xã, thôn ĐBKK

Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã khu vực I, khu vực II, khu vực III

https://drive.google.com/file/d/1gYkXCP00Q1g2DWIO2cyvImXHFaA4rPYo/view?usp=sharing

Quyết định 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quy định thôn đặc biệt khó khăn

-QĐ 612:

https://docs.google.com/document/d/1gav18Idq2dm-BRBlvheCGWX7xWBikTyg/edit?usp=sharing&ouid=118061383152199247187&rtpof=true&sd=true

Danh mục QĐ 612:

https://docs.google.com/document/d/1DjIeg5tBko47ib3oFrcOhS7N7VbIxC2S/edit?usp=share_link&ouid=118061383152199247187&rtpof=true&sd=true