Trang chủ Sáng tạo khoa học kỹ thuật Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật...

Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2013-2014

87
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT

 năm học 2013-2014

TT

THÁNG

NỘI DUNG

1 Từ ngày 23/9/2013 đến 30/9/2013 – GV bộ môn phát động cuộc thi tới HS trong lớp, phát hiện HS hoặc nhóm HS (một nhóm không quá 3 HS) có ý tưởng và khả năng thực hiện đề tài, trao đổi, thống nhất tên đề tài, báo cáo về BGH.

–  Giáo viên hướng dẫn cho HS, hoặc nhóm HS (không quá 3 HS) cách thức tiến hành.

2 Từ 01/10/2013 đến 20/11/2013 – HS, nhóm HS tiến hành làm đề tài.
3 22/11/2013 – GV hướng dẫn thu đề tài nộp về nộp về BGH.
4 23/11/2013 – Hội đồng giám khảo cấp trường, chấm, chọn các đề tài xuất sắc, hoàn thiện hồ sơ nộp Sở.
5 Tháng 12/2013 – Chấm vòng Sở, chọn các đề tài xuất sắc nhất gửi tham dự vòng thi Quốc gia.

Đề nghị: Mỗi tổ chuyên môn phân công GV gợi ý, hướng dẫn HS làm ít nhất 01 đề tài liên quan đến 17 lĩnh vực sau của cuộc thi:

 1. Khoa học động vật
 2. Khoa học xã hội và hành vi
 3. Hóa sinh
 4. Sinh học tế bào và phân tử
 5. Hóa học
 6. Khoa học máy tính
 7. Khoa học trái đất và hành tinh
 8. Vật liệu và công nghệ sinh học
 9. Kỹ thuật điện và cơ khí
 10. Năng lượng và vận tải
 11. Khoa học môi trường
 12. Quản lý môi trường
 13. Toán học
 14. Y khoa và khoa học sức khỏe
 15. Vi trùng học
 16. Vật lý và thiên văn học
 17. Khoa học thực vật

                                                                          Ea Kar, ngày 19 tháng 9 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                                                                              

                                                                             Trần Thanh Minh