Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02...

Kế hoạch từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2012

32
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH

(Từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2012)

Thời gian Tên công việc Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 16/01

– Chào cờ

– Dạy học bình thường theo TKB

– Chào cờ

– Dạy học bình thường theo TKB

Thứ 3

Ngày 17/01

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Lao động theo kế hoạch

– Tổ Vật lý – KTCN họp rút kinh nghiệm (từ 8h00)

– Toàn trường nghỉ dạy và học

– Họp toàn thể hội đồng nhà trường (từ 14h00)

Thứ 4

Ngày 18/01

– Sơ kết học kỳ I năm 2011-2012 (từ 7h00), Đoàn TN và lớp trực làm công tác chuẩn bị

– Gặp mặt thân mật toàn thể giáo viên và nhân viên nhà trường (địa điểm thông báo sau)

– Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn chọn trường, chọn ngành cho học sinh lớp 12 (từ 14h00)
Thứ 5

Ngày 19/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 6

Ngày 20/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 7

Ngày 21/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

CN

Ngày 22/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 2

Ngày 23/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 3

Ngày 24/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 4

Ngày 25/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 5

Ngày 26/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 6

Ngày 27/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 7

Ngày 28/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

CN

Ngày 29/01

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

– Nghỉ tết nguyên đán

– Trực trường theo lịch (xem lịch trực)

Thứ 2

Ngày 30/01

– Dạy học bình thường theo TKB (mới)

(XEM THÊM KẾ HOẠCH TUẦN 23)

– Dạy học bình thường theo TKB (mới)

(XEM THÊM KẾ HOẠCH TUẦN 23)

Thứ 3

Ngày 31/01

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 01/02

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 02/02

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 03/02

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 04/02

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực sơ kết tuần

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực sơ kết tuần

CN

Ngày 05/02

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng