Trang chủ Tin nhà trường Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

41
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2014 – 2015

____________

1. Lịch kiểm tra học kỳ I khối 12 (đề của Sở):

Ngày kiểm tra Buổi Môn Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
16/12/2014 Sáng Ngữ Văn Tự luận 90phút 7g25 7g30
Hóa học Trắc nghiệm 45phút 9g40 9g50
17/12/2014 Sáng Toán Tự luận 90phút 7g25 7g30
Vật lí Trắc nghiệm 45phút 9g40 9g50
18/12/2014 Sáng Địa lí Tự luận 45phút 7g25 7g30
Sinh học Trắc nghiệm 45phút 9g00 9g10
19/12/2014 Sáng Lịch sử Tự luận 45phút 7g25 7g30
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45phút 9g00 9g10


2. Lịch kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 (đề của trường):

Ngày kiểm tra Buổi Môn Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
23/12/2014 Sáng
Khối 11
Ngữ Văn Tự luận 90phút 7g25 7g30
Hóa học 45phút 9g25 9g30
Chiều
Khối 10
Ngữ Văn Tự luận 90phút 13g55 14g00
Hóa học 45phút 15g55 16g00
24/12/2014 Sáng
Khối 11
Toán Tự luận 90phút 7g25 7g30
Vật lí 45phút 9g25 9g30
Chiều
Khối 10
Toán Tự luận 90phút 13g55 14g00
Vật lí 45phút 15g55 16g00
25/12/2014 Sáng
Khối 11
Địa lí Tự luận 45phút 7g25 7g30
Sinh học 45phút 8g40 8g45
Chiều
Khối 10
Địa lí Tự luận 45phút 13g55 14g00
Sinh học 45phút 15g10 15g15
26/12/2014 Sáng
Khối 11
Lịch sử Tự luận 45phút 7g25 7g30
Tiếng Anh 45phút 8g40 8g45
Chiều
Khối 10
Lịch sử Tự luận 45phút 13g55 14g00
Tiếng Anh 45phút 15g10 15g15

Ea Kar, ngày 01 tháng 12 năm 2014  

P. HIỆU TRƯỞNG

       (đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng