Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2010-2011

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2010-2011

47

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2010-2011

Ngày kiểm tra Buổi Khối lớp Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ làm bài Ghi chú
Thứ 5
28/04/2011
Sáng 12 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30 đến 9h00
Sinh học Trắc nghiệm 45 phút 9h40 Từ 9h50 đến 10h35
Chiều 12 Địa lý Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00 đến 14h45
Vật lý Trắc nghiệm 45 phút 15h20 Từ 15h30 đến 16h15
Thứ 6
29/04/2011
Sáng 12 Toán Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30 đến 9h00
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45 phút 9h40 Từ 9h50 đến 10h35
Chiều 12 Lịch sử Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00 đến 14h45
Hóa học Trắc nghiệm 45 phút 15h20 Từ 15h30 đến 16h15
Thứ 3
03/05/2011
Sáng 11 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30 đến 9h00
Hóa học Tự luận 45 phút 9h10 Từ 9h15 đến 10h00
Lịch sử Tự luận 45 phút 10h10 Từ 10h15 đến 11h00
Chiều 10 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00 đến 15h30
Hóa học Tự luận 45 phút 15h40 Từ 15h45 đến 16h30
Lịch sử Tự luận 45 phút 16h40 Từ 16h45 đến 17h30
Thứ 4
04/05/2011
Sáng 11 Địa lý Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30 đến 8h15
Sinh học Tự luận 45 phút 8h25 Từ 8h30 đến 9h15
Vật lý Tự luận 45 phút 9h25 Từ 9h30 đến 10h15
Chiều 10 Địa lý Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00 đến 14h45
Sinh học Tự luận 45 phút 14h55 Từ 15h00 đến 15h45
Vật lý Tự luận 45 phút 15h55 Từ 16h00 đến 16h45
Thứ 5
05/05/2011
Sáng 11 Toán Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30 đến 9h00
Tiếng Anh Tự luận&trắc nghiệm 45 phút 9h10 Từ 9h15 đến 10h00
Chiều 10 Toán Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00 đến 15h30
Tiếng Anh Tự luận&trắc nghiệm 45 phút 15h40 Từ 15h45 đến 16h30

Lưu ý:

Buổi sáng giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 7h00 phút
Buổi chiều giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 phút