Trang chủ Tin nhà trường Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

49
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2  (có điều chỉnh ở lớp 10, 11)

NĂM HỌC 2014 – 2015

____________

Ngày kiểm tra Khối lớp Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Ghi chú
Thứ 2

Ngày 04/5/2015

(tuần 35)

Lớp 12 Sáng Toán 90 phút Từ 7h30 – 9h00
Tiếng Anh 45 phút Từ 9h30 – 10h15
Chiều Lịch sử 45 phút Từ 14h00 -14h45
Sinh học 45 phút Từ 15h15 – 16h00
Thứ 3

Ngày 05/5/2015

(tuần 35)

Lớp 12 Sáng Ngữ văn 90 phút Từ 7h30 – 9h00
Hóa học 45 phút Từ 9h30 – 10h15
Chiều Vật lí 45 phút Từ 14h00 -14h45
Địa lí 45 phút Từ 15h15 – 16h00
Thứ 4

Ngày 06/5/2015

(tuần 35)

Lớp 11 Sáng Toán 90 phút Từ 7h30 – 9h00
Tiếng Anh 45 phút Từ 9h30 – 10h15
Lớp 10 Chiều Toán 90 phút Từ 14h00 – 15h30
Tiếng Anh 45 phút Từ 16h00 – 16h45
Thứ 5

Ngày 07/5/2015

(tuần 35)

Lớp 11 Sáng Ngữ văn 90 phút Từ 7h30 – 9h00
Hóa học 45 phút Từ 9h30 – 10h15
Lớp 10 Chiều Ngữ văn 90 phút Từ 14h00 – 15h30
Hóa học 45 phút Từ 16h00 – 16h45
Thứ 6

Ngày 08/5/2015

(tuần 35)

Lớp 11 Sáng Lịch sử 45 phút Từ 7h30 – 8h15
Sinh học 45 phút Từ 8h45 – 9h30
Lớp 10 Chiều Lịch sử 45 phút Từ 14h00 -14h45
Sinh học 45 phút Từ 15h15 – 16h00
Thứ 7

Ngày 09/5/2015

(tuần 35)

Lớp 11 Sáng Vật lí 45 phút Từ 7h30 – 8h15
Địa lí 45 phút Từ 8h45 – 9h30
Lớp 10 Chiều Vật lí 45 phút Từ 14h00 -14h45
Địa lí 45 phút Từ 15h15 – 16h00

 

Lưu ý: Thầy cô giáo và học sinh có mặt trước buổi thi

  • Buổi sáng: Trước 7h00
  • Buổi chiều: Trước 13h30

 

Ea Kar, ngày 01 tháng 04 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

       (đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng