Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 10 HK II, 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 10 HK II, 2009-2010

35

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAKLAK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——–

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 45 PHÚT

TUẦN 10 (22/03 đến 27/03/2010) – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010

STT Lớp Môn Tiết Buổi Thứ ngày
1 10TN Toán 4 Chiều Thứ 7 27/3/2010
2 10CB Toán 4
3 10TN Sinh 5
4 10CB Sinh 5
5 12CB, 12XH 4 Sáng Thứ 7 27/3/2010
6 12TN 4
7 12CB, 12XH Sử 5
8 12TN Sử 5

Eakar, ngày 20 tháng 03 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRẦN THANH MINH