Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 11 HK II,...

Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 11 HK II, 2009-2010

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 45 PHÚT

TUẦN 11  (TỪ  29/3 ĐẾN 03/4/2010) HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010

STT MÔN CHƯƠNG TRÌNH LỚP TỔNG LỚP LẦN THỜI GIAN
THỨ BUỔI TIẾT
1 Toán 11

( Hình học)

Chuẩn 11C1-11C7 30 2 Sáng 1
Nâng cao 11T1-11T8 3
2 Toán 12

( Hình học)

Chuẩn 12X1,X2 3
Nâng cao 12C1-12C5

12T1-12T8

2
3 Lịch sử 11 Chuẩn & Nâng cao 11C1-11C7

11T1-11T8

15 1 NĂM Sáng 4
5 Địa lý 10 Chuẩn & Nâng cao 10C1- 10C6

10T1-10T7

13 1 Chiều 5

Chú ý

1. Môn Hình học lớp 12, kiểm tra theo đề của Sở.

2. Địa điểm kiểm tra tại các lớp theo sơ đồ phòng học.

3. Giám thị và thí sinh có mặt sớm 15 phút trước giờ kiểm tra.

4. Các giáo viên và học sinh ở các lớp học trái buổi ( Khối 10: Buổi sáng và khối 11,12: Buổi chiều )

trong thời gian thi tập trung vẫn dạy và học bình thường

Eakar, ngày 27  tháng 03  năm 2010

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Dinh