Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 13 HK II, 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 13 HK II, 2009-2010

30
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 45 PHÚT

TUẦN 13 (TỪ 12/4 ĐẾN 17/4/2010) HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010

STT MÔN LỚP TIẾT THỨ NGÀY BUỔI GHI CHÚ
1 Hóa 10 10 TN, CB 1 Thứ 6 (16/4/2010) CHIỀU
2 Toán 10 10 CB 2 Thứ 6 (16/4/2010)
3 Tiếng Anh 10 10 TN, CB 4 Thứ 7 (17/4/2010)
4 Tiếng Anh 11 11 TN, CB 4 Thứ 5 (15/4/2010) SÁNG
5 Toán 11 11 CB 5 Thứ 5 (15/4/2010)

Eakar, ngày 10 tháng 4 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRẦN THANH MINH