Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 14 HK II, 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 14 HK II, 2009-2010

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

____________

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 45 PHÚT

TUẦN 14 (TỪ 19/4 ĐẾN 24/4/2010) HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010

STT Buổi THỜI GIAN TIẾT LỚP MÔN GHI CHÚ
1 Sáng Thứ 5
22/04/2010
1 12CB+NC Tiếng Anh Đề sở (Toàn khối 12)
2 2 12NC Đại số Đề trường (12C1->12C5; 12T1->12T8)
3 2 12CB Hóa học Đề trường (12X1,12X2)
4 Sáng Thứ 7
24/04/2010
4 12TN Vật lý Đề trường (12C1 ->12C5; 12T1 ->12T8)
5 5 12CB+NC Sinh học Kiểm tra học kỳ II (toàn khối 12)
6 5 11CB+NC Hoá học Đề trường (Toàn khối 11)

Eakar, ngày 17 tháng 4 năm 2010
Hiệu trưởng
(đã ký)
TRẦN THANH MINH