Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 7 HK II, 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 7 HK II, 2009-2010

30
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAKLAK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

———————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————————–

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 45 PHÚT – TUẦN 7

HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010

STT MÔN CHƯƠNG TRÌNH LỚP XẾP PHÒNG TỔNG PHÒNG LẦN THỜI GIAN
THỨ BUỔI TIẾT
1 Tiếng Anh 10 Chuẩn & Nâng cao 10C1- 10C6

10T1-10T7

P1-P6

P7-P13

15 1 Bảy Chiều 5
2 Toán 12

( Đại số)

Chuẩn 12X1,12X2 P14,P15 1
3 Toán 11

( Đại số)

Chuẩn & Nâng cao 11C1-11C7

11T1-11T8

P1-P7

P8-P15

30 1 Sáng 4
4 Tiếng Anh 12 Chuẩn & Nâng cao 12C1-12C5

12T1-12T8

12X1,X2

P16-P20

P21-P28

P29-P30

1
5 Tiếng Anh 11 Chuẩn & Nâng cao 11C1-11C7

11T1-11T8

P1-P7

P8-P15

30 1 5
6 Sinh học 12 Chuẩn & Nâng cao 12C1-12C5

12T1-12T8

12X1,X2

P16-P20

P21-P28

P29-P30

1

Eakar, ngày 25 tháng 02 năm 2010

P.HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Dinh