Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 8 HK II, 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung 45 phút tuần 8 HK II, 2009-2010

28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DAKLAK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

———————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————————–

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG 45 PHÚT

TUẦN 8 ( 08/03 đến 13/03/2010) – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010

S

TT

MÔN CHƯƠNG TRÌNH LỚP ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI TỔNG LỚP LẦN THỜI GIAN

THỨ

BUỔI

TIẾT

1

Hoá học 11

Chuẩn & Nâng cao 11C1-11C7

11T1-11T8

Tại các lớp theo sơ đồ phòng học 15 1 Năm Sáng 4

2

Sinh học 11 Chuẩn & Nâng cao 11C1-11C7

11T1-11T8

15 1 5

3

Toán 10

( Đại số)

Chuẩn & Nâng cao 10C1- 10C6

10T1-10T7

13 1 Sáu Chiều 1

4

Hóa học 10 Chuẩn & Nâng cao 10C1- 10C6

10T1-10T7

13 1 2

5

Vật lý 11 Chuẩn & Nâng cao 11C1-11C7

11T1-11T8

30 1 Bảy Sáng 1

6

Hoá học  12 Chuẩn & Nâng cao 12C1-12C5

12T1-12T8

12X1,X2

1

Chú ý

1. Môn Đại số 10 và Vật lý 11 kiểm tra theo thời gian và đề của Sở GD-ĐT Đăklăk.

2. Các giáo viên và học sinh ở các lớp học trái buổi ( Khối 10: Buổi sáng và khối 11,12: Buổi chiều )

và các lớp học chính khoá không kiểm tra tập trung, trong thời gian kiểm tra  tập trung vẫn dạy và học bình thường

Eakar, ngày 25 tháng 02 năm 2010

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Thị Dinh