Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung học kỳ 2 năm học 2012-2013

Lịch kiểm tra tập trung học kỳ 2 năm học 2012-2013

40
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

STT MÔN Khối Tuần

23

Tuần

24

Tuần

25

Tuần

26

Tuần

27

Tuần

28

Tuần

29

Tuần

30

Tuần

31

Tuần

32

Tuần

33

Tuần

34

1 Toán K10 10 ĐS-GT 10 Hình học 10 ĐS-GT
K11 11 ĐS-GT 11 ĐS-GT 11 Hình học
K12 12 Giải tích 12 Hình học 12 Giải tích
2 K10 10 10
K11 11 11
K12 12 12
3 Hóa K10 10 10
K11 11 11
K12 12 12
4 Sinh K10 10
K11 11
K12 12
5 Văn K10 10
K11 11
K12 12
6 Sử K10 10
K11 11
K12 12
7 Địa K10 10
K11 11
K12 12
8 Anh Văn K10 10 10
K11 11 11
K12 12 12

Ea Kar, ngày 10 tháng 01 năm 2013

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng