Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra tập trung học kỳ I năm học 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung học kỳ I năm học 2009-2010

54
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

LỊCH KIỂM TRA 1 TIẾT CHUNG

HỌC KÌ I  –  NĂM HỌC 2009-2010

STT Môn Khối

Chương trình

( Chuẩn / Nâng cao)

Lần Tiết PPCT

Tuần

1

Đại số

10 Chuẩn 2 18 10
2 Nâng cao 2 34 12
3

Hình học

Chuẩn 1 9 10
4 Nâng cao 1 14 11
5

Giải tích

11 Chuẩn 2 36 13
6 Nâng cao 2 35 14
7

Hình học

Chuẩn 1 11 11
8 Nâng cao 1 14 11
9

Giải tích

12 Chuẩn 2 37 14
10

Hình học

Chuẩn 1 11 11
11 Nâng cao 1 14 11
12

Vật lý

10 Nâng cao 1 18 10
13 11 Nâng cao 1 26 13
14 Chuẩn 1 24 12
15 12 Chuẩn 1 20 11
16 Nâng cao 2 34 12
17

Hóa học

10 Nâng cao 2 34 12
18 Chuẩn 2 21 12
19 11 Nâng cao 2 27 15
20 Chuẩn 2 22 12
21 12 Chuẩn 2 25 15
22 Nâng cao 2 31 13
23

Sinh học

10 Nâng cao 1 20 12
24 Chuẩn 1 12 12
25 12 Nâng cao 1 20 11
26 Chuẩn 1 16 11
27

Ngữ văn

11 Chuẩn 3 35- 36 10
28

Tiếng Anh

10 Chuẩn 2 36 12
29 11 Chuẩn 2 36 12
30 12 Chuẩn 2 36 12
31 Nâng cao 2 36 10

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Dinh