Trang chủ Tin nhà trường Lịch kiểm tra tập trung tuần 11 HK I, 2009-2010

Lịch kiểm tra tập trung tuần 11 HK I, 2009-2010

53

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

LỊCH KIỂM TRA CHUNG

TUẦN  11 – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2009-2010

STT MÔN CHƯƠNG TRÌNH LỚP XẾP PHÒNG KIỂM TRA THỜI GIAN
THỨ BUỔI TIẾT
1 Sinh học 12 Chuẩn & Nâng cao 12C1 -> 12C5 P1->P10 45 phút Năm

(05/11/09)

Sáng 3
12X1, 12X2 P11->P14
12T1 -> 12T8 P15->P30
2 Hình học 11 Chuẩn & Nâng cao 11C1 -> 11C7 P1->P14 45  phút 4
11T1 -> 11T8 P15->P30
3 Tiếng Anh 11 Chuẩn 11C1 ->11C7 P1->P14 15 phút 5
11T1 -> 11T8 P15->P130
4 Hình học 10 Nâng cao 10T1 -> 10T7 P1->P14 45 phút Chiều 4
5 Vật lý 12 Chuẩn 12X1, 12X2 P15->P18 45 phút
6 Tiếng Anh 10 Chuẩn 10C1 -> 10C6 P1->P12 15 phút 5
10T1 -> 10T7 P13->P26
7 Hình học 12

(KTKSCL-Đề của Sở)
Chuẩn & Nâng cao 12C1 -> 12C5 P1->P10 45 phút Bảy

(05/11/09)

Sáng 1
12X1, 12X2 P11->P14
12T1 -> 12T8 P15->P30
8 Tiếng Anh 12 Chuẩn 12C1 -> 12C5 P1->P10 15 phút 2
12X1, 12X2 P11->P14
12T1 -> 12T8 P15->P30

Eakar, ngày 31  tháng 10 năm 2009

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PHẠM THỊ DINH