Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi, danh sách coi thi tập trung tuần 12, HK1, 2011...

Lịch thi, danh sách coi thi tập trung tuần 12, HK1, 2011 – 2012

88

Danh sách giáo viên coi thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GV COI KIỂM TRA TUẦN 12, HK1, 2011-2012

Môn Ngữ văn 12, 6h45 thứ 5, ngày 10 tháng 11 năm 2011

TT Giáo viên Ngày 10/11/2011
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch
Nguyễn Thanh Du Thư ký
1 Mai Bá Văn X
2 Nguyễn Thị Yến X
3 Hồ Tất Thành X
4 Lê Huy Hùng X
5 Võ Thị Phương Lan X
6 Nguyễn Đình Kinh X
7 Trần Quốc Hùng X
8 Nguyễn Thế Hoàn X
9 Trần Ngọc Dũng X
10 Hoàng Văn Sâm X
11 Nguyễn Khoa Pháp X
12 Nguyễn Thị Anh Đào X
13 Phạm Quang Cảnh X
14 Lê Quyết Thắng X
15 Phạm Vĩnh Tạo X
16 Đỗ Thị Hạnh X
17 Nguyễn Thị ánh Ngọc X
18 Nguyễn Thị Lan Anh X
19 Phạm Thị Hiếu X
20 Phạm Thị Thương X
21 Nguyễn Thị Tăng X
22 Nguyễn Thị Phương X
23 Tạ Thị Toàn X
24 Niê Cường X
25 Huỳnh Võ Thị Anh X
26 Trình Thị Ngọc Thảo X
27 Đàm Bình Trọng X
28 Phạm Quốc Mạnh X
29 Mai Ngọc Thảo X
30 Nguyễn Đình Như X
TỔNG CỘNG 30

Lưu ý:

– Giáo viên có mặt tại trường lúc 6h45 ngày 10/11/2011;
– Toàn trường nghỉ dạy học tiết 1,2. Tiết 3,4,5 học bình thường theo thời khóa biểu.

Ea kar, ngày 06 tháng 11 năm 2011
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

Sơ đồ phòng thi