Trang chủ Tin nhà trường Một số quy định về kiểm tra học kỳ 1 năm học...

Một số quy định về kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

80
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2012-2013

1/ Học sinh ghi đầy đủ thông tin: Họ tên, số báo danh, phòng thi, môn thi, ngày thi và lớp hiện đang học (để thuận tiện cho trả bài, phúc khảo…).

2/ Học sinh không được dùng bút chì để làm bài kiểm tra, bài thi (nếu làm bài bằng bút chì thì sẽ không được chấm điểm hoặc chấm không được trả bài). Không được mang tài liệu hay các phương tiện thu phát thông tin (điện thoại..) vào phòng thi. Nếu vắng thi phải có giấy xin phép nêu rõ lý do và phải do bố, mẹ (hoặc người đỡ đầu) ký gửi về cho nhà trường trước khi thi.

3/ Giáo viên chấm bài thì ghi đầy đủ thông tin họ tên vào mục giám khảo (để thuận tiện cho phúc khảo bài kiểm tra). Chấm bài nhập điểm vào máy tính theo qui đinh (truy cập theo địa chỉ http://daklak.qlnt.net/c3ngogiatu/ hoặc vào mục Quản lý học tập trên webiste nhà trường).

4/ Giám thị coi kiểm tra đến làm nhiệm vụ đúng thời gian qui định (buổi sáng từ 7h00, buổi chiều từ 13h30). Ký vào tờ giấy thi của học sinh. Ghi đầy đủ các thông tin ngoài tờ sơ mi gồm: phòng thi, môn thi, khối lớp thi, số thí sinh có mặt, số vắng – họ tên học sinh vắng, họ tên giám thị. Đồng thời nhắc học sinh nhằm ngăn ngừa học sinh vi phạm qui chế thi. Thu bài theo thứ tự số báo danh, nhỏ trên lớn dưới. Nếu học sinh đi trễ vẫn cho vào làm bài kiểm tra bình thường nhưng không trừ bù giờ học sinh đi trễ.

Nhắc học sinh dọn vệ sinh phòng thi

5/ Tổ trưởng chuyên môn họp thống nhất đáp án để chấm, giảm thiểu tình trạng chênh lệch giữa các giám khảo.


Ea Kar, ngày 17 tháng 12 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


Nguyễn Tiến Dũng