Trang chủ Nổi bật Phương án dạy học an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Phương án dạy học an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

357

Tổ phòng chống dịch

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/1.-QUYẾT-ĐỊNH_-Tổ-phòng-chống-dịch-Covid-19.pdf”]

Phân công nhiệm vụ

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/2.-PHAN-CONG-NHIEM-VU.pdf”]

Phương án dạy học

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/3.-PHƯƠNG-ÁN_phòng-chống-dịch-Covid_19.pdf”]

Bản cam kết GV

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/4.-BAN-CAM-KET-COVID-19-CUA-CB-GV-NV-VA-NHA-TRUONG.pdf”]

Bản cam kết HS

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/5.-CAM-KET-CUA-PHU-HUYNH-HS-NHA-TRUONG.pdf”]