Trang chủ Thi THPT Quốc gia Thông báo hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng...

Thông báo hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

28

Thông báo

UBND TỈNH ĐẮKLẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên  trong tuyển sinh.           

 

Thực hiện nội dung Công văn số 838/KTKĐCLGD, ngày 24/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Thông tư số 24/1013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy và Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/1013/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THPT và các trung tâm GDTX thực hiện công việc sau đây:

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương thông báo tới các thí sinh nội dung:

Từ ngày 27 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 09 tháng 8 năm 2013, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nộp cho trường đăng ký dự thi bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường đăng ký dự thi.”

 

 Đắk Lắk, ngày 01 tháng 8 năm 2013

                                      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – PHÒNG GDCN

Tải về thông báo hướng dẫn: