Trang chủ Tin nhà trường THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2010-2011 (Lần 2)

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2010-2011 (Lần 2)

76

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2010-2011


– ĐÚNG 7H30’ SÁNG THỨ 6 NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2011. ĐỀ NGHỊ HỌC SINH CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH THI LẠI ĐẾN GẶP THẦY NGUYỄN TIẾN DŨNG – PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC THI LẠI.

– SAU THỜI GIAN THÔNG BÁO NẾU HỌC SINH NÀO VẮNG MẶT NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Eakar, ngày 08 tháng 07 năm 2011

P. Hiệu trưởng

(đã ký,đóng dấu)

NGUYỄN TIẾN DŨNG