Trang chủ GVDG cấp trường Thông báo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi...

Thông báo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 -2012

169
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 15/2011/ TB –NGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea kar, ngày 25 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

năm học 2011 -2012

Thực hiện theo thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, trên cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2011 -2012, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, trường THPT NGÔ GIA TỰ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và thông báo đến các tổ trưởng chuyên môn và toàn thể thể giáo viên với nội dung và thể thức như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tuyển chọn và công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

– Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

– Là điều kiện để giáo viên có thể tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh và liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp THPT.

– Là điều kiện để giáo viên làm thủ tục đăng ký dạy thêm.

2. Yêu cầu

– Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

– Việc tổ chức Hội thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Đối tượng

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2. Điều kiện

Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiên kinh ngiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại. Giáo viên dự thi có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đaọ đức tốt, có năng lực chuyên môn được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

III. NỘI DUNG
1. Báo cáo SKKN hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Nếu thiếu, giáo viên tham gia Hội thi có thể bổ sung hạn chót ngày 05/11/2011. Ban Tổ chức và Ban giam khảo chịu trách nhiệm chấm, xét và công nhận cho các SKKN bổ sung cấp trường. Giáo viên dự thi có đủ SKKN được công nhận cấp cơ sở mới được giảng dạy 2 tiết thực hành.

2. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi trong đó có 1 tiết tự chọn và 1 tiết bắt buộc. Giáo viên thực hành ít nhất1 tiết không tại các lớp giáo viên đang giảng dạy.

IV.THỂ THỨC VÀ THỜI GIAN

1.  Tổ trưởng chuyên môn nhận mẫu đăng ký tại cô Dinh từ 27/10/2011.

2. Giáo viên tham gia Hội thi đăng ký với tổ trưởng chuyên môn, nộp bản tóm tắt thành tích cá nhân và Báo cáo SKKN. Tổ trưởng chuyên môn nộp hồ sơ giáo viên tham dự Hội thi tại cô Dinh, hạn chót ngày 03/11/2011.

3. Giáo viên tham gia Hội thi đăng kí 1 tiết dạy tự chọn và bốc thăm 1 tiết bắt buộc (theo mẫu) theo phân phối chương trình của tuần 12, 13. Nộp đăng kí về cô Dinh hạn chót ngày 05/11/2011.

4. Tuần 12 (Từ 7- 12/11/2011) và Tuần 13 (Từ 14 – 18 /11/2011): Giáo viên dự thi các tiết thực hành.

5. Ban giám khảo dự giờ, trao đổi, nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên, gửi Phiếu đánh giá của Ban giám khảo và Giáo án của giáo viên dự thi (Đã được giám khảo phê duyệt) ngay sau khi giáo viên hoàn thành mỗi tiết dự thi.

6. Nếu giáo viên tham gia Hội thi có đầy đủ Hồ sơ theo yêu cầu và các bài giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất một bài thi giảng đạt loại giỏi thì giáo viên dự thi sẽ được công nhận và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012.

7. Ngày 18/11/2011: Ban Tổ chức tổng hợp, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.

V. ĐỀ NGHỊ

Để Hội thi được diễn ra theo đúng kế hoạch và có hiệu quả, Ban Tổ chức Hội thi yêu cầu như sau:

1. TTCM phổ biến kế hoạch và thể lệ Hội thi đến các giáo viên trong tổ.

2. TTCM và giáo viên tham gia Hội thi nộp Hồ sơ và thực hiện theo đúng thời gian quy định và yêu cầu của Hội thi.

3. TTCM lên lịch dạy thay cho các giáo viên tham gia Hội thi và Ban giám khảo.

4. Nhân viên phòng thiết bị chuẩn bị tốt trang thiết bị (máy nghe, thiết bị dạy giáo án điện tử, hóa chất…)

5. Giáo viên dạy bằng Giáo án điện tử hoặc dùng máy nghe hoặc các tiết thực hành Lý, Hóa, Sinh chủ động đăng ký trước với cô Huyền (Phòng thiết bị).

6. Giáo viên ở tất cả các bộ môn lên lịch báo giảng của Tuần 12, 13 hạn chót ngày 3/11/ 2011.

7. Trong thời gian diễn ra Hội thi, các giáo viên không tham gia có thể dự giờ để học hỏi, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trên đây là hướng dẫn thể lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 do trường THPT NGÔ GIA TỰ tổ chức. Nhận được thông báo này, Ban Tổ chức đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, ban giam khảo, các giáo viên dự thi và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phạm Thị Dinh