Trang chủ Tổ Ngoại ngữ Phân công dạy thay tuần 16, HK1, 2013-2014

[Tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 16, HK1, 2013-2014

65
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

PHÂN CÔNG DẠY THAY TUẦN 16

 

Dạy thay đ/c Mai Thị Như Ý (lí do : đi thi)

STT

 

Buổi

Ngày

Tiết

Lớp

Đ/c Dạy thay

1

sáng

Thứ sáu

06/12/2013

1

12T10

đ/c Vinh

2

sáng

Thứ sáu

06/12/2013

2

12T13

đ/c Ái

3

sáng

Thứ sáu

06/12/2013

3

12T9

đ/c Liên

4

sáng

Thứ sáu

06/12/2013

5

12T11

đ/c Thu

5

sáng

Thứ Bảy

07/12/2013

3

12T13

đ/c Thu

6

sáng

Thứ Bảy

07/12/2013

4+5

12T3+12T11

đ/c Thắng

Ea Kar, ngày 02 tháng 12 năm 2013

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng