Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân công dạy thay tuần 13, HK1 2014-2015

[Tổ – Toán Tin học] Phân công dạy thay tuần 13, HK1 2014-2015

54

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Tổ Toán – Tin học

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 10 tháng 10 năm 2014

PHÂN CÔNG DẠY THAY ĐỒNG CHÍ HOÀNG TRỌNG LẬP

Tuần: 13 Năm học 2014 – 2015

 

Thứ, ngày Buổi Tiết Lớp Người dạy thay Bài dạy Ghi chú
Thứ 4, ngày 12-11-2014 Sáng 1 10A07 Nguyễn Văn Dục Xem lịch báo giảng Ô.T
3 10A03 Mai Bá Văn Xem lịch báo giảng Ô.T
Chiều 1 10A03 Nguyễn Thị Hát Xem lịch báo giảng
2 10A07 Xem lịch báo giảng
3 10A07 Xem lịch báo giảng
Thứ 5, ngày 13-11-2014 Chiều 3 10A07 Trần Quốc Hùng Xem lịch báo giảng
4 10A13 Xem lịch báo giảng
5 10A03 Phạm Vũ Kim Phong Xem lịch báo giảng
Thứ 6, ngày 14-11-2014 Sáng 1 10A03 Nguyễn Văn Dục Xem lịch báo giảng Ô.T
2 10A03
3 10A07 Hồ Tất Thành Xem lịch báo giảng Ô.T
4 10A07
Chiều 1 10A13 Phạm Vũ Kim Phong Xem lịch báo giảng
2 10A13
3 10A07 Lê Thị Kim Uyên Xem lịch báo giảng

TM TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ PHÓ

Nguyễn Đức Khanh