Trang chủ Tổ Toán - Tin học Phân công dạy thay tuần 6 năm học 2014 – 2015

[Tổ Toán – Tin học] Phân công dạy thay tuần 6 năm học 2014 – 2015

20
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 23 tháng 9 năm 2014

PHÂN CÔNG DẠY THAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC KHANH

Tuần: 06 Năm học 2014 – 2015

(Lí do: Đ/c Khanh họp lãnh đạo thi nghề phổ thông)

 

Thứ, ngày Buổi Tiết Lớp Người dạy thay Bài dạy Ghi chú
Thứ 7, ngày 27 tháng 9 năm 2014 Sáng 1 12T01 Đ/c: Lê Huy Hùng Xem lịch báo giảng
3 12T02 Đ/c: Lê Huy Hùng Xem lịch báo giảng
4 12T05 Đ/c: Lê Huy Hùng Xem lịch báo giảng
5 12T05 Đ/c: Lê Huy Hùng Xem lịch báo giảng

TM TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ phó

(đã ký)

Nguyễn Đức Khanh