Trang chủ Tổ Toán - Tin học Thông báo tuần 07, HK1, 2015-2016

[Tổ Toán-Tin học] Thông báo tuần 07, HK1, 2015-2016

37

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Tổ Toán – Tin học

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

 

  1. Giáo viên tổ Toán-Tin nộp hồ sơ, giáo án vào tiết 1 sáng thứ 5 ngày 08/10/2015 tại phòng Đoàn.

  2. Tiết 2, 3 chiều thứ 5 ngày 08/10/2015 họp tổ chuyên môn tại phòng Hội đồng.

  3. Các đồng chí nhanh chóng hoàn tất việc đóng quỹ tổ.

Ea Kar, ngày 05 tháng 10 năm 2015

TM. TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Dục