Trang chủ Tags Đánh giá xếp loại học sinh

Đánh giá xếp loại học sinh

Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH – Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm...

Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT – Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và...

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT – Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế...

Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quy chế 40/2006/QĐ-BGDĐT – Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh...

Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT Số tư liệu: 40/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 05-10-2006