Trang chủ Văn bản Quy chế 40/2006/QĐ-BGDĐT – Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và...

Quy chế 40/2006/QĐ-BGDĐT – Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

732

Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT

Số tư liệu:40/2006/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:05-10-2006
Tệp đính kèm: 40-2006-QD-BGDDT.doc
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 04/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ban KGTW Đảng;
– UB VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tưpháp);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân