Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Đáp án xem ở link sau:   https://drive.google.com/drive/folders/1gCrBcFouK9WOTMsy9cWh6Lwbw9lBGfOh?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Pc-u-1vjKQxpFmS6oz3sky02Hoisn1rt?usp=sharing

Đề và đáp án GDCD 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1bB8FT-Dmi9qZiuMcHP2VX2t6srOndu5N?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1JA5TyA5PVYkQvhLJ1NVRCzR4fdgsOjZt?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1-_vt09jGIT4n2k9givJvnyPWPzTgOLXf?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1X94UYuwyiOuPD2OPk6L4SxvfAinHJ560?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12Ar2L65__Kq672D6oHstvM8HHcQooPpk?usp=sharing   Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1b7M5bF9E94VhiPnyA7THo8wXIaqVl-fV?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1osk7Ud5jnZ-ZOblWsLQ3Afp4vrk1gQ75?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/13Z_D7BHPfVqbvx653-3Hlii4wJhgI-TI?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1sPjMzMsGJNNBtKESZsbHTYO7QrxESLXw?usp=sharing  

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1AIZvmP9reJzX8hYEC8F08WDKV1kP672Y?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1yP9THBJ3Un47ago3dKM3sHaU20qUSTRK?usp=sharing   Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1EZRDI7ZQAZq3Rt1OlQ-uVeaNT8yCQwDQ?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1le9yoCJhrQ_jyzn9FX0g6ff1dEGiXknE?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_hzHabf_xJSGJGuTCmKJX6BD-htX0eBj?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1cLG3H_LmdLZMf9E3sL4NM4iIGkr7K0Bi?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1LIrTp4An4jzM5ku1YC6WioYpifzMiYP1?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12pfnPgw0WPY0vgVYS5FI0k1yFYAReGf5?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1jWoM-A8_kVY_tzYNuUIpRin-Md5XMtbb?usp=sharing