Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1lnsX4pUknWgbE0f34HShWTxMB3KWfiLv?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1nYcoDEwQiLgscwR9akaFkk2SWNEpeqLV?usp=sharing 

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1dU5tLcSM-qQ7GjfXlNipGjNqd7zjjUMb?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1PuyOvN2Fo8_6kCqQkfWQ5WuBdmLSObQo?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Q-42QXZVxEUVz-vVxzaGBN3uOj6B9XT8?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1_GscnbSXfFDDQCDIjWRKToce_uXLR9Fe?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/11pVSYBZEKD9FkEL854yMWzKfaSVX-B_q?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1R2EVaQUGAkYtQM71bOhibCFglcMx_OpM?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1fgWJ1wFBT8YEAJkIvBCUkfDbpGjYDd-d?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1Vecccd1vlLfSYbWJZ4k1rM-vbWsXStgV?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1V13ShFcL8XBK4hcDj8WOr4WPCUkOE8_V?usp=sharingXem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1v0ORb1NxMoBng8-c65LKvw0QnbtXCz4_?usp=sharing

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1jJoQ63nbe_fJctexPF8WVWfTZd5y3bWE?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1iv8rWFdghk-Q3G75XG9Y7AXiKsHJip5e?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1tRTwhgU-uXWxhTmgWXAS-v1gMLqeqijQ?usp=sharing

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1kt6Pp6q7pWDWnhuMCluKl0VVWSMPkoBj?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1kt6Pp6q7pWDWnhuMCluKl0VVWSMPkoBj?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1rg5WejKZaUUccqTSb63MC_tgag1C4lFK?usp=sharing

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ 2,...

Link xem lại các mã đề môn Toán 10: https://drive.google.com/drive/folders/1wyQ8aiDpNd8N-fuxcaHwhdW6YJuxncOQ?usp=share_linkLink xem lại các mã đề môn Toán 11: https://drive.google.com/drive/folders/1ySFqV-_AJsXBiNTJeIea5mE0o2igQ18q?usp=sharingLink xem lại các mã đề môn Toán...