Trang chủ Tags Đề và đáp án

Đề và đáp án

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1PsrexFbXFg8gyOVCWH0KduRsifvRCveW?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TJbdYFbtjy-DbuMovJc5PwsnNwtI5XGl?usp=sharing Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/17tyKx-kA0NMUOomwHp5spPhailqaZiso?usp=sharing  

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/141SvbWJaDm0Sn7bZg4qw16SpF5QCI1O1?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1YoN8Q_Pkd6OcosmcBoYn5bGwo-a1ECGc?usp=sharing       Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1Lr-86XGJywBMLISJ0c-tSYOmqdWivqAu?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1Z6d0z2grbN6Wm5UOr2T1TsR1NXNc6t-0?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1bolKpVWgCeCPt051CEpBuT-f6Wo1u5am?usp=sharing Xem các mã đề tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/12f_2ZIBajvYftZsm_Erh0AUHIlO_O5oo?usp=sharing