Trang chủ Tags Thi đua

Tag: Thi đua

Danh sách tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua...

Danh sách CSTĐ CS và giấy khen của Sở Giáo dục (Khen thưởng cấp Tỉnh trở lên chưa có)

QĐ 11/2015/QĐ-UBND, Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

QĐ 11/2015/QĐ-UBND, Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Danh sách xếp loại CB, GV, CNV của Ban thi đua năm học 2014-2015...

Danh sách xếp loại CB, GV, CNV của Ban thi đua năm học 2014-2015

Điểm thi đua tuần 05, HK1, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 05, HK1, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 04, HK1, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 04, HK1, 2014 - 2015

Mẫu báo cáo theo dõi thi đua

Mẫu báo cáo theo dõi thi đua