Trang chủ 2010 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2010

Đề & Đáp án Ngữ văn 11, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 11, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Ngữ văn 10, KTra 15p Tuần 08, HK 1, 2010-2011

Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2011

Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2011

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 09 HK 1,...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 09 HK 1, 2010-2011 Tải về Danh sách thí sinh thi tập trung gồm: Mã hs, SBD, Phòng thi

Thời khóa biểu tuần 09 học kỳ 1 năm học 2010-2011, áp dụng từ...

Thời khóa biểu tuần 09 học kỳ 1 năm học 2010-2011, áp dụng từ 18/10/2010

Đề & Đáp án Sinh học 11, KTra 45p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Sinh học 11, KTra 45p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Vật lý 11, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Vật lý 11, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Thông báo về việc chỉnh sửa các sai sót trong điểm thi

Để thuận tiện cho học sinh trong việc chỉnh sửa điểm thi tập trung nếu có sai sót trong quá trình chấm trả bài kiểm tra cho học sinh. Nhà trường đề nghị học sinh thực hiện đầy đủ một số nội dung trong quy định sau:

Đề & Đáp án Toán 11NC, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Toán 11NC, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Toán 11CB, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011

Đề & Đáp án Toán 11CB, KTra 15p Tuần 07, HK 1, 2010-2011