Trang chủ BCH Công đoàn Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VI...

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VI (2007-2010)

218

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VI (2007-2010)


đồng chí Hồ Sĩ Tuệ

Hồ Sĩ Tuệ

Chủ tịch Công đoàn

Hoàng Trọng Lập

Ủy viên

Nguyễn Văn Dục

Ủy viên

Đào Thị Thanh Hà

Ủy viên

Nguyễn Thị Duyên

Ủy viên