Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 22/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 22/03/2012

67

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 12
6h45′ thứ 5 ngày 22/03/2012


TT Giáo viên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Thanh Minh Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P.Hiệu trưởng P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du TKHĐ Thư ký
4 Nguyễn Văn Dục
Giám thị
5 Mai Bá Văn
Giám thị
6 Nguyễn Thị Yến
Giám thị
7 Nguyễn Thanh Dũng BT Đoàn trường Giám thị
8 Trần Quốc Hùng
Giám thị
9 Nguyễn Thế Hoàn
Giám thị
10 Trần Ngọc Dũng
Giám thị
11 Hoàng Văn Sâm
Giám thị
12 Nguyễn Khoa Pháp
Giám thị
13 Nguyễn Thị Anh Đào
Giám thị
14 Phan Xuân Thắng Tổ trưởng Giám thị
15 Nguyễn Thị Hạnh
Giám thị
16 Nguyễn Thanh Hải
Giám thị
17 Lê Quyết Thắng
Giám thị
18 Phạm Vĩnh Tạo
Giám thị
19 Vũ Thị Bích Liên
Giám thị
20 Đào Xuân Dũng
Giám thị
21 Đỗ Thị Hạnh
Giám thị
22 Phạm Thị Hiếu
Giám thị
23 Phạm Thị Thương
Giám thị
24 Nguyễn Thị Phương
Giám thị
25 Đinh Thị Hằng
Giám thị
26 Nguyễn Thị Thúy
Giám thị
27 Niê Cường
Giám thị
28 Nguyễn Thị Duyên Tổ trưởng Giám thị
29 Huỳnh Võ Thị Anh
Giám thị
30 Đào Công Vinh Tổ trưởng Giám thị
31 Trình Thị Ngọc Thảo
Giám thị
32 Phạm Văn Thắng Tổ trưởng Giám thị
33 Đào Thị Thanh Hà
Giám thị
34 Phan Xuân Thành
Giám thị
35 Nguyễn Thị Châu Thành
Giám thị
36 Phạm Quốc Mạnh
Giám thị
37 Nguyễn Đình Như
Giám thị
TỔNG CỘNG 37

Đề nghị giáo viên có mặt tại trường lúc 6h45 thứ 5 ngày 22/03/2012.

Ea kar, ngày 17 tháng 03 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh

Sơ đồ phòng thi