Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ...

Danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ I năm 2014-2015

25

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 17/QĐ-HTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ I năm 2014-2015)

____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1095/SGDĐT-VP ngày 08/9/2014 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015;

– Căn cứ công văn số 1387/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014-2015.

Xét đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ I năm 2014-2015 (có danh sách và lịch kèm theo);

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra học kỳ I năm 2014-2015 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Buổi sáng: có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 7h00’,

Buổi chiều: có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 13h30’;

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Chương

DSGV coi KT K12

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ

 COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Theo QĐ số 17/QĐ-HTr, ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

Lưu ý:

  • Buổi sáng giáo viên có mặt tại VP Đoàn trường lúc 7h00;
  • Buổi chiều giáo viên có mặt tại VP Đoàn trường lúc 13h30.
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Coi kiểm tra khối 12 Tổng
Thứ 3
16/12/2014
Thứ 4
17/12/2014
Thứ 5
18/12/2014
Thứ 6
19/12/2014
1 Bùi Văn Chương Hiệu trưởng Chủ tịch X X X X
2 Nguyễn Tiến Dũng P. HT P. CT X X X X
3 Phạm Thị Dinh P. HT P. CT
4 Nguyễn Thanh Dũng P. HT P. CT
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký TK X X
6 Nguyễn Đức Khanh P. BTĐ TK X X
7 Nguyễn Thị Ái Giám thị 4
8 Lê Nữ Ngọc Anh Giám thị X 4
9 Nguyễn Thị Lan Anh TT Giám thị X X 4
10 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X 4
11 Lê Thị Kim Ánh Giám thị X X X X 4
12 Phạm Quang Cảnh TP Giám thị X 4
13 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X 4
14 Nguyễn Minh Châu Giám thị 4
15 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X 4
16 Nguyễn Viết Chính TT Giám thị 4
17 Niê Cường TP Giám thị X 4
18 Nguyễn Văn Dục Giám thị 4
19 Trần Ngọc Dũng Giám thị X 4
20 Đào Xuân Dũng TP Giám thị X 4
21 Nguyễn Thị Duyên TT Giám thị X 4
22 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X 4
23 Trịnh Văn Đường Giám thị X X 4
24 Nguyễn Thị Hà Giám thị X X 4
25 Đào Thị Thanh Hà TP Giám thị X X 4
26 Nguyễn Thanh Hải TP Giám thị X 4
27 Nguyễn Thị Hạnh TT Giám thị X 4
28 Đỗ Thị Hạnh Giám thị 4
29 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị 4
30 Nguyễn Thị Hát TP Giám thị X 4
31 Đinh Thị Hằng Giám thị X X 4
32 Phan Thị Thu Hiền Giám thị 4
33 Ngọ Thị Hiền Giám thị X X 4
34 Hồ Thị Hiệp Giám thị X X X X 4
35 Phạm Thị Hiếu TP Giám thị X X X X 4
36 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X X 4
37 Lê Huy Hùng Giám thị X 4
38 Trần Quốc Hùng Giám thị 4
39 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X 4
40 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X X 4
41 Võ Thị Phương Lan Giám thị X X 4
42 Hoàng Trọng Lập CTCĐ Giám thị X X X X 4
43 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X 4
44 Phan Thị Liên Giám thị X X X X 4
45 Bùi Thị Liên Giám thị X 4
46 Nguyễn Thị Lối Giám thị X 4
47 Huỳnh Bảo Luân BTĐ Giám thị X 4
48 Phạm Quốc Mạnh Giám thị X X X X 4
49 Đoàn Bình Minh Giám thị 4
50 Võ Minh Ngoan Giám thị X 4
51 Nguyễn Hà Hương Ngọc Giám thị 4
52 Nguyễn Thị Ánh Ngọc P. BTĐ Giám thị 4
53 Bùi Thị Kim Nhung TT Giám thị X X X X 4
54 Nguyễn Đình Như Giám thị X X 4
55 H’ Dzoelly Niê Giám thị X 4
56 H’ Pri Niê Giám thị X X 4
57 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X X 4
58 Phạm Vũ Kim Phong Giám thị X 4
59 Nguyễn Thanh Phong Giám thị 4
60 Trần Thị Thu Phương Giám thị 4
61 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Giám thị X X X X 4
62 Nguyễn Thị Phương Giám thị X X 4
63 Nguyễn Thị Xuân Phượng TP Giám thị X X X X 4
64 Nguyễn Hữu Quế TT Giám thị X 4
65 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X 4
66 Hoàng Văn Sâm Giám thị 4
67 Lê Văn Sơn Giám thị X X X X 4
68 Vi Văn Tải Giám thị X X 4
69 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X 4
70 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X 4
71 Hồ Tất Thành Giám thị 4
72 Phan Xuân Thành Giám thị X 4
73 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị X 4
74 Lê Thị Thu Thảo Giám thị 4
75 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị 4
76 Mai Ngọc Thảo TP Giám thị X 4
77 Lê Quyết Thắng Giám thị X 4
78 Mai Thanh Thắng Giám thị 4
79 Phạm Văn Thắng TT Giám thị X 4
80 Lương Xuân Thiện Giám thị X X 4
81 Hoàng Thị Thu Giám thị X X X X 4
82 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X 4
83 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X X 4
84 Phạm Thị Thương Giám thị X 4
85 Lý Thanh Tình Giám thị X 4
86 Tạ Thị Toàn Giám thị 4
87 Đàm Bình Trọng Giám thị X 4
88 Lê Văn Trung TTND Giám thị X 4
89 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị 4
90 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị X 4
91 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X 4
92 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X X X X 4
93 Mai Bá Văn Giám thị X 4
94 Đào Công Vinh TT Giám thị X 4
95 Mai Thị Như Ý Giám thị X 4
96 Nguyễn Thị Yến Giám thị 4

DSGV coi KT K10, K11 (23, 24/12)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ

 COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Theo QĐ số 17/QĐ-HTr, ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

Lưu ý:

  • Buổi sáng giáo viên có mặt tại VP Đoàn trường lúc 7h00;
  • Buổi chiều giáo viên có mặt tại VP Đoàn trường lúc 13h30.
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Coi kiểm tra khối 10 và 11 Tổng
Sáng thứ 3
23/12/2014
Chiều thứ 3
23/12/2014
Sáng thứ 4
24/12/2014
Chiều thứ 4
24/12/2014
1 Bùi Văn Chương Hiệu trưởng Chủ tịch X X X X
2 Nguyễn Tiến Dũng P. HT P. CT
3 Phạm Thị Dinh P. HT P. CT X X
4 Nguyễn Thanh Dũng P. HT P. CT X X
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký TK X X
6 Nguyễn Đức Khanh P. BTĐ TK X X
7 Nguyễn Thị Ái Giám thị X X 4
8 Lê Nữ Ngọc Anh Giám thị X X X 4
9 Nguyễn Thị Lan Anh TT Giám thị X X 4
10 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X 4
11 Lê Thị Kim Ánh Giám thị 4
12 Phạm Quang Cảnh TP Giám thị X X 4
13 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X X 4
14 Nguyễn Minh Châu Giám thị X 4
15 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X 4
16 Nguyễn Viết Chính TT Giám thị X X X 4
17 Niê Cường TP Giám thị 4
18 Nguyễn Văn Dục Giám thị X X 4
19 Trần Ngọc Dũng Giám thị X X 4
20 Đào Xuân Dũng TP Giám thị X 4
21 Nguyễn Thị Duyên TT Giám thị X 4
22 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X X 4
23 Trịnh Văn Đường Giám thị X X 4
24 Nguyễn Thị Hà Giám thị X X 4
25 Đào Thị Thanh Hà TP Giám thị 4
26 Nguyễn Thanh Hải TP Giám thị X X 4
27 Nguyễn Thị Hạnh TT Giám thị X X 4
28 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X X 4
29 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X X 4
30 Nguyễn Thị Hát TP Giám thị X X X 4
31 Đinh Thị Hằng Giám thị X X 4
32 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X X 4
33 Ngọ Thị Hiền Giám thị 4
34 Hồ Thị Hiệp Giám thị 4
35 Phạm Thị Hiếu TP Giám thị 4
36 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X X 4
37 Lê Huy Hùng Giám thị X X 4
38 Trần Quốc Hùng Giám thị X X X X 4
39 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X X 4
40 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X X 4
41 Võ Thị Phương Lan Giám thị X X 4
42 Hoàng Trọng Lập CTCĐ Giám thị 4
43 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X 4
44 Phan Thị Liên Giám thị 4
45 Bùi Thị Liên Giám thị 4
46 Nguyễn Thị Lối Giám thị X X 4
47 Huỳnh Bảo Luân BTĐ Giám thị X X X 4
48 Phạm Quốc Mạnh Giám thị 4
49 Đoàn Bình Minh Giám thị X X X X 4
50 Võ Minh Ngoan Giám thị X X 4
51 Nguyễn Hà Hương Ngọc Giám thị X X 4
52 Nguyễn Thị Ánh Ngọc P. BTĐ Giám thị X X 4
53 Bùi Thị Kim Nhung TT Giám thị 4
54 Nguyễn Đình Như Giám thị 4
55 H’ Dzoelly Niê Giám thị X 4
56 H’ Pri Niê Giám thị 4
57 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X X 4
58 Phạm Vũ Kim Phong Giám thị X X X 4
59 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X X 4
60 Trần Thị Thu Phương Giám thị X X X X 4
61 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Giám thị 4
62 Nguyễn Thị Phương Giám thị X X 4
63 Nguyễn Thị Xuân Phượng TP Giám thị 4
64 Nguyễn Hữu Quế TT Giám thị 4
65 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị 4
66 Hoàng Văn Sâm Giám thị X X X X 4
67 Lê Văn Sơn Giám thị 4
68 Vi Văn Tải Giám thị X X 4
69 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X X 4
70 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X X 4
71 Hồ Tất Thành Giám thị X X 4
72 Phan Xuân Thành Giám thị 4
73 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị 4
74 Lê Thị Thu Thảo Giám thị X X X X 4
75 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X 4
76 Mai Ngọc Thảo TP Giám thị 4
77 Lê Quyết Thắng Giám thị X X 4
78 Mai Thanh Thắng Giám thị X 4
79 Phạm Văn Thắng TT Giám thị 4
80 Lương Xuân Thiện Giám thị X X 4
81 Hoàng Thị Thu Giám thị 4
82 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X 4
83 Nguyễn Thị Thúy Giám thị 4
84 Phạm Thị Thương Giám thị X X 4
85 Lý Thanh Tình Giám thị 4
86 Tạ Thị Toàn Giám thị X X 4
87 Đàm Bình Trọng Giám thị 4
88 Lê Văn Trung TTND Giám thị 4
89 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X X 4
90 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị 4
91 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X 4
92 Lê Thị Kim Uyên Giám thị 4
93 Mai Bá Văn Giám thị X X 4
94 Đào Công Vinh TT Giám thị X 4
95 Mai Thị Như Ý Giám thị 4
96 Nguyễn Thị Yến Giám thị X X 4

DSGV coi KT K10, K11 (25, 26/12)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ

 COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Theo QĐ số 17/QĐ-HTr, ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

Lưu ý:

  • Buổi sáng giáo viên có mặt tại VP Đoàn trường lúc 7h00;
  • Buổi chiều giáo viên có mặt tại VP Đoàn trường lúc 13h30.
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Coi kiểm tra khối 10 và 11 Tổng
Sáng thứ 5
25/12/2014
Chiều thứ 5
25/12/2014
Sáng thứ 6
26/12/2014
Chiều thứ 6
26/12/2014
1 Bùi Văn Chương Hiệu trưởng Chủ tịch X X X X
2 Nguyễn Tiến Dũng P. HT P. CT
3 Phạm Thị Dinh P. HT P. CT X X
4 Nguyễn Thanh Dũng P. HT P. CT X X
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký TK X X
6 Nguyễn Đức Khanh P. BTĐ TK X X
7 Nguyễn Thị Ái Giám thị X X 4
8 Lê Nữ Ngọc Anh Giám thị 4
9 Nguyễn Thị Lan Anh TT Giám thị 4
10 Huỳnh Võ Thị Anh Giám thị X X 4
11 Lê Thị Kim Ánh Giám thị 4
12 Phạm Quang Cảnh TP Giám thị X 4
13 Văn Thị Dạ Châu Giám thị X 4
14 Nguyễn Minh Châu Giám thị X X X 4
15 Trương Thị Mỹ Châu Giám thị X X 4
16 Nguyễn Viết Chính TT Giám thị X 4
17 Niê Cường TP Giám thị X X X 4
18 Nguyễn Văn Dục Giám thị X X 4
19 Trần Ngọc Dũng Giám thị X 4
20 Đào Xuân Dũng TP Giám thị X X 4
21 Nguyễn Thị Duyên TT Giám thị X X 4
22 Nguyễn Thị Anh Đào Giám thị X 4
23 Trịnh Văn Đường Giám thị 4
24 Nguyễn Thị Hà Giám thị 4
25 Đào Thị Thanh Hà TP Giám thị X X 4
26 Nguyễn Thanh Hải TP Giám thị X 4
27 Nguyễn Thị Hạnh TT Giám thị X 4
28 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X X 4
29 Bùi Thị Hồng Hạnh Giám thị X X 4
30 Nguyễn Thị Hát TP Giám thị 4
31 Đinh Thị Hằng Giám thị 4
32 Phan Thị Thu Hiền Giám thị X X 4
33 Ngọ Thị Hiền Giám thị X X 4
34 Hồ Thị Hiệp Giám thị 4
35 Phạm Thị Hiếu TP Giám thị 4
36 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị 4
37 Lê Huy Hùng Giám thị X 4
38 Trần Quốc Hùng Giám thị 4
39 Nguyễn Đình Kiều Giám thị X 4
40 Nguyễn Đình Kinh Giám thị 4
41 Võ Thị Phương Lan Giám thị 4
42 Hoàng Trọng Lập CTCĐ Giám thị 4
43 Vũ Thị Bích Liên Giám thị X X 4
44 Phan Thị Liên Giám thị 4
45 Bùi Thị Liên Giám thị X X X 4
46 Nguyễn Thị Lối Giám thị X 4
47 Huỳnh Bảo Luân BTĐ Giám thị 4
48 Phạm Quốc Mạnh Giám thị 4
49 Đoàn Bình Minh Giám thị 4
50 Võ Minh Ngoan Giám thị X 4
51 Nguyễn Hà Hương Ngọc Giám thị X X 4
52 Nguyễn Thị Ánh Ngọc P. BTĐ Giám thị X X 4
53 Bùi Thị Kim Nhung TT Giám thị 4
54 Nguyễn Đình Như Giám thị X X 4
55 H’ Dzoelly Niê Giám thị X X 4
56 H’ Pri Niê Giám thị X X 4
57 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị 4
58 Phạm Vũ Kim Phong Giám thị 4
59 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X X 4
60 Trần Thị Thu Phương Giám thị 4
61 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Giám thị 4
62 Nguyễn Thị Phương Giám thị 4
63 Nguyễn Thị Xuân Phượng TP Giám thị 4
64 Nguyễn Hữu Quế TT Giám thị X X X 4
65 Nguyễn Ngọc Quý Giám thị X X X 4
66 Hoàng Văn Sâm Giám thị 4
67 Lê Văn Sơn Giám thị 4
68 Vi Văn Tải Giám thị 4
69 Phạm Vĩnh Tạo Giám thị X 4
70 Nguyễn Thị Tăng Giám thị X 4
71 Hồ Tất Thành Giám thị X X 4
72 Phan Xuân Thành Giám thị X X X 4
73 Nguyễn Thị Châu Thành Giám thị X X X 4
74 Lê Thị Thu Thảo Giám thị 4
75 Trình Thị Ngọc Thảo Giám thị X X X 4
76 Mai Ngọc Thảo TP Giám thị X X X 4
77 Lê Quyết Thắng Giám thị X 4
78 Mai Thanh Thắng Giám thị X X X 4
79 Phạm Văn Thắng TT Giám thị X X X 4
80 Lương Xuân Thiện Giám thị 4
81 Hoàng Thị Thu Giám thị 4
82 Nguyễn Thị Thủy Giám thị X X 4
83 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X X 4
84 Phạm Thị Thương Giám thị X 4
85 Lý Thanh Tình Giám thị X X X 4
86 Tạ Thị Toàn Giám thị X X 4
87 Đàm Bình Trọng Giám thị X X X 4
88 Lê Văn Trung TTND Giám thị X X X 4
89 Nguyễn Thanh Tuấn Giám thị X X 4
90 Hồ Sỹ Tuệ Giám thị X X X 4
91 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X X 4
92 Lê Thị Kim Uyên Giám thị 4
93 Mai Bá Văn Giám thị X 4
94 Đào Công Vinh TT Giám thị X X 4
95 Mai Thị Như Ý Giám thị X X X 4
96 Nguyễn Thị Yến Giám thị X X 4

Lịch Ktra

1. Lịch kiểm tra học kỳ I khối 12 (đề của Sở):

Ngày kiểm tra Buổi Môn Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
16/12/2014 Sáng Ngữ Văn Tự luận 90phút 7g25 7g30
Hóa học Trắc nghiệm 45phút 9g40 9g50
17/12/2014 Sáng Toán Tự luận 90phút 7g25 7g30
Vật lí Trắc nghiệm 45phút 9g40 9g50
18/12/2014 Sáng Địa lí Tự luận 45phút 7g25 7g30
Sinh học Trắc nghiệm 45phút 9g00 9g10
19/12/2014 Sáng Lịch sử Tự luận 45phút 7g25 7g30
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45phút 9g00 9g10


2. Lịch kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 (đề của trường):

Ngày kiểm tra Buổi Môn Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
23/12/2014 Sáng
Khối 11
Ngữ Văn Tự luận 90phút 7g25 7g30
Hóa học 45phút 9g25 9g30
Chiều
Khối 10
Ngữ Văn Tự luận 90phút 13g55 14g00
Hóa học 45phút 15g55 16g00
24/12/2014 Sáng
Khối 11
Toán Tự luận 90phút 7g25 7g30
Vật lí 45phút 9g25 9g30
Chiều
Khối 10
Toán Tự luận 90phút 13g55 14g00
Vật lí 45phút 15g55 16g00
25/12/2014 Sáng
Khối 11
Địa lí Tự luận 45phút 7g25 7g30
Sinh học 45phút 8g40 8g45
Chiều
Khối 10
Địa lí Tự luận 45phút 13g55 14g00
Sinh học 45phút 15g10 15g15
26/12/2014 Sáng
Khối 11
Lịch sử Tự luận 45phút 7g25 7g30
Tiếng Anh 45phút 8g40 8g45
Chiều
Khối 10
Lịch sử Tự luận 45phút 13g55 14g00
Tiếng Anh 45phút 15g10 15g15