Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Tiếng...

Danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Tiếng Anh học kỳ I năm 2014-2015 (31/12/2014)

74

Quyết định

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

Số: 18/QĐ-HTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v cử giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Tiếng Anh học kỳ I năm 2014-2015)

____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

 

– Căn cứ Điều 19 Điều lệ trường THPT và trường trung học có nhiều cấp học về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng;

– Căn cứ công văn số 1095/SGDĐT-VP ngày 08/9/2014 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015;

– Căn cứ công văn số 1387/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014-2015.

– Căn cứ công văn số 2025/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 27 tháng 12 năm 2014  của Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn kiểm tra đề dự bị học kỳ 1 năm học 2014-2015.

Xét đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cử các ông (bà) làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Tiếng Anh học kỳ I năm 2014-2015 (có danh sách và lịch kèm theo);

Điều 2: Các ông (bà) được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra môn Tiếng Anh học kỳ I năm 2014-2015 thực hiện coi kiểm tra theo đúng hướng dẫn về coi kiểm tra, coi thi hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo cùng các hướng dẫn kèm theo của Sở và của nhà trường:

Có mặt tại phòng hội đồng coi kiểm tra lúc 7h00’, sáng thứ 4 ngày 31/12/2014.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở Điều 1 cùng các Phó hiệu trưởng, tổ văn phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Các Phó hiệu trưởng;

– Tổ văn phòng;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Chương

DSGV coi KT K12

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM NHIỆM VỤ

 COI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

(Theo QĐ số 18/QĐ-HTr, ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự)

Lưu ý: Buổi sáng thứ 4, ngày 31/12/2014, lúc 7h00, Giám thị có mặt tại văn phòng Đoàn trường để làm nhiệm vụ.

 

TTHọ và tênChức vụNhiệm vụSáng thứ 4
31/12/2014
Ghi chú
1Bùi Văn ChươngHiệu trưởngChủ tịch
2Nguyễn Tiến DũngP. Hiệu trưởngP. Chủ tịch
3Phạm Thị DinhP. Hiệu trưởngP. Chủ tịch
4Nguyễn Thanh DuThư ký nhà trườngThư ký
5Nguyễn Văn DụcGiám thịX
6Mai Bá VănGiám thịX
7Văn Thị Dạ ChâuGiám thịX
8Nguyễn Viết ChínhTTGiám thịX
9Phạm Quang CảnhTPGiám thịX
10Nguyễn Thanh HảiTPGiám thịX
11Lê Nữ Ngọc AnhGiám thịX
12Bùi Thị Kim NhungTTGiám thịX
13Nguyễn Hà Hương NgọcGiám thịX
14Nguyễn Thị HàGiám thịX
15Lý Thanh TìnhGiám thịX
16Tạ Thị ToànGiám thịX
17Nguyễn Thị ThúyGiám thịX
18Niê CườngTPGiám thịX
19Lê Văn TrungTTNDGiám thịX
20Đào Công VinhTTGiám thịX
21Hoàng Thị ThuGiám thịX
22Mai Thanh ThắngGiám thịX
23H’ Pri NiêGiám thịX
24Bùi Thị LiênGiám thịX
25Mai Thị Như ÝGiám thịX
26Nguyễn Thị ÁiGiám thịX
27Phạm Văn ThắngTTGiám thịX
28Phan Xuân ThànhGiám thịX
29Mai Ngọc ThảoTPGiám thịX
TỔNG CỘNG25

Ea kar, ngày 29 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương