Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách học sinh khối 10, 11, 12 dự kiểm tra bù...

Danh sách học sinh khối 10, 11, 12 dự kiểm tra bù các bài kiểm tra tập trung học kỳ 1, 2018-2019

758

Thời gian kiểm tra: 7h00′, thứ 6 ngày 14 – 12 – 2018

Kiểm tra bổ sung tại: Phòng Hội đồng nhà trường