Trang chủ HSG quốc gia Danh sách thí sinh (kèm số báo danh, phòng thi) dự thi...

Danh sách thí sinh (kèm số báo danh, phòng thi) dự thi lập đội tuyển HSG quốc gia năm học 2018-2019

550

DS dự thi SBD

Lưu ý: Học sinh Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, nếu có sai sót, thông báo cho cô Phạm Thị Dinh để điều chỉnh.Tải về file này: (6-gui-truong-danh-sach-dang-ky-de-kiem-tra.xlsx, Unknown)