Trang chủ Tài liệu học tập Đề, đáp án Đại số khối 10 (tuần 27, năm học 2012...

Đề, đáp án Đại số khối 10 (tuần 27, năm học 2012 – 2013)

46

Ma trận đề

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – MÔN ĐẠI SỐ 10

HÌNH THỨC: TỰ LUẬN (PPCT: 65)

 

Nội dung – Chủ đề

Mức độ

Tổng

Nhận biết

(20%)

Thông hiểu

(50%)

Vận dụng; sáng tạo

(30%)

Dấu của nhị thức bậc nhất

1

 

2

1

 

2

Dấu của tam thức bậc hai

1

 

2

1

 

2

Bất phương trình bậc hai. Một số phương trình, bất phương trình quy về bậc hai

 

 

 

3

 

5

1

 

 

1

4

 

6

Tổng

1

 

2

4

5

1

 

3

6

 

10

 

TM TỔ CHUYÊN MÔN

         Tổ trưởng

   Nguyễn Thanh Dũng