Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa...

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

1318

K10 hệ 7 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-KT-GIUA-KY-TIENG-ANH-10-HE-7.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1jTL15N-qZlwSOqOcBgg3rbFk4lKZzfpb?usp=sharing

K10 hệ 10 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-KT-GIUA-KY-TIENG-ANH-10-HE-10.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1m-iz_DpSd4khfKQVx-GELLOCRGzcQMmD?usp=sharing

K11 hệ 7 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-KT-GIUA-KY-TIENG-ANH-11-HE-7.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1nF7tVdzzwaQyP8iNzLzYlhwY67X5RhZR?usp=sharing

K11 hệ 10 năm

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-KT-GIUA-KY-TIENG-ANH-11-HE-10.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1uf3woEFWVWqj7rDzDkxwzaI5p_sYyDCm?usp=sharing

Khối 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-TIENG-ANH-12-KTRA-GIUA-HK1-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Link xem lại đề: https://drive.google.com/drive/folders/1xNYsYIN2ImNFmMyssgZkoq6C9QLX1qLe?usp=sharing