Trang chủ Kiểm tra tập trung DSHS kiểm tra bù bài kiểm tra giữa HK1 và cuối HK1...

DSHS kiểm tra bù bài kiểm tra giữa HK1 và cuối HK1 năm học 2020-2021

1005

Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ 13h15′ ngày 04/01/2021

Phòng kiểm tra:

  • Khối 10, 11: kiểm tra phòng 11 (phòng lớp 12B11);
  • Khối 12: kiểm tra ở 2 phòng 10 (phòng lớp 12B10) và phòng 09 (phòng lớp 12B09)

Danh sách kiểm tra các em xem ở các thẻ bên dưới.

K10-giữa HK1

Danh sách học sinh lớp 10 kiểm tra bù bài Giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

K10-cuối HK1

Danh sách học sinh lớp 10 kiểm tra bù bài Cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021

K11-giữa HK1

Danh sách học sinh lớp 11 kiểm tra bù bài Giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

K11-cuối HK1

Danh sách học sinh lớp 11 kiểm tra bù bài Cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021

K12-giữa HK1

Danh sách học sinh lớp 12 kiểm tra bù bài Giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

K12-cuối HK1

Danh sách học sinh lớp 12 kiểm tra bù bài Cuối học kỳ 1 năm học 2020-2021