Trang chủ Tin nhà trường Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

88
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013


Căn cứ công văn số 1071/SGDĐT-VP ngày 10/9/2012 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch công tác khảo thí  năm học 2012-2013. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch sau:

1. Đối với các trường THPT

– Sở GDĐT tổ chức kiểm tra học kỳ 1 chung trong toàn tỉnh cho khối 12 các môn: Ngữ Văn, Hóa học, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử và Sinh học

– Các tổ chuyên môn tổ chức ra đề và kiểm tra chung đối với môn Sở không ra đề tập trung của khối lớp 12 (môn vật lý, địa lý)  và các khối lớp 10, 11 (tám môn: toán, lí, hóa, sinh, ngữ văn, sử, địa, tiếng Anh)

* Hình thức đề kiểm tra

+ Khối 12 theo hình thức tự luận các môn: Ngữ văn, Toán, Địa lí và Lịch sử; theo hình thức trắc nghiệm các môn: Hóa học, Vật lí, Ngoại ngữ và Sinh học.

+ Khối 10, 11 và các môn không tập trung của lớp 12 đề kiểm tra có thể theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm.

* Cấu trúc đề kiểm tra

– Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề kiểm tra mỗi môn gồm 2 phần:

+ Phần chung cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao;

+ Phần tự chọn theo chương trình Chuẩn; chương trình Nâng cao

Đối với đề kiểm tra có phần tự chọn, học sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.

– Đối với các môn Ngoại ngữ: đề kiểm tra mỗi môn chỉ có phần bắt buộc dành cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao, không có phần tự chọn.

Cấu trúc đề kiểm tra tham khảo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

2. Kế hoạch kiểm tra chung lớp 10, 11 và 12

a/ Công tác tổ chức, chuẩn bị

Tổ chức mỗi phòng kiểm tra có 24  học sinh, phòng cuối có thể xếp không quá 28 học sinh của tất cả học sinh của khối 10,11,12 (không phân biệt các ban)

Lưu ý: Số báo danh gồm 6 chữ số; tổ chức nghiệp vụ kiểm tra các môn trắc nghiệm khách quan thực hiện theo Công văn số 155/BGDĐT-KT&KĐ ngày 05/01/2007 của Bộ GDĐT.

b/ Lịch chung kiểm tra (xem lịch cụ thể trang sau)

c/ Ra đề kiềm tra (đối với các môn kiểm tra theo đề của trường):

Các tổ trưởng chuyên môn quán triệt về các qui định ra đề kiểm tra (mỗi tổ viên phải ra một đề kiểm tra, có đáp án kèm theo nộp về cho tổ trưởng và tổ trưởng lưu lại sau này làm ngân hàng đề kiểm tra – nhà trường sẽ kiểm tra trong đợt thanh tra nội bộ). Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra học kì, thống nhất nội dung chương trình để ôn tập cho học sinh. Lưu ý đến ma trận đề để làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng của để, độ phân hóa của đề. (hạn chót nộp đề vào ngày thứ 2, ngày 16/12/2012)

d/ Hướng dẫn, tổ chức, sao in và chấm bài kiểm tra: Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định tổ in sao đề kiểm tra, đảm bảo tính bí mật, chính xác và đầy đủ theo qui đinh.

Lưu ý:

– Sau khi kiểm tra xong các tổ phải họp, thống nhất đáp án bố trí việc chấm thống nhất trong toàn tổ để giảm thiểu tối đa sự chênh lệch, mất công bằng cho học sinh.

– Giám khảo chấm phải ghi họ tên vào trong tờ bài làm của học sinh để sau này thuận tiện cho việc phúc khảo bài thi của học sinh.

Đáp án chỉ được mở và sao in khi kiểm tra xong bộ môn đó.

Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra học kỳ theo lịch qui định do ốm đau, tai nạn… thì giáo viên bộ môn tự tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ sơ kết học kỳ 1 năm 2012-2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về BGH để chỉ đạo giải quyết theo số điện thoại : 0982434113 hoặc 0978852879./.

Nơi nhận:

– Thanh tra Sở;

– Văn phòng Sở;

– Phòng GDTrH;

– Tổ chuyên môn;

– Lưu: VT.

K.T. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG