Trang chủ Kiểm tra tập trung Kế hoạch, lịch, DSHS kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học...

Kế hoạch, lịch, DSHS kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022

5191

Lịch kiểm tra

DSK10

Học sinh làm bài môn trắc nghiệm bằng bút chì 2B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.Tải về file này: (DSHSK10.pdf, 643KB)

DSK11

Học sinh làm bài môn trắc nghiệm bằng bút chì 2B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.Tải về file này: (DSHSK11.pdf, 656KB)

DSK12

Học sinh làm bài môn trắc nghiệm bằng bút chì 2B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.Tải về file này: (DSHSK12.pdf, 458KB)

Sơ đồ phòng