Trang chủ Tổ Toán - Tin học Kế hoạch tổ Toán – Tin tháng 03 năm 2013

Kế hoạch tổ Toán – Tin tháng 03 năm 2013

44
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Tổ: Toán – Tin học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 03

1. Phẩm chất chính trị – đạo đức – lối sống

+ Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành QTPN 08 tháng 03

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm, tự giác và sáng tạo.

+ Luôn giữ gìn đạo đức nhà giáo, giữ gìn uy tính người Thầy, luôn gương mẫu để học sinh noi theo.

+ Luôn có ý thức tự học, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Công tác chuyên môn

+ Dạy học theo thời khoá biểu; lên lịch báo giảng, kiểm tra, chấm và vào điểm nghiêm túc, kịp thời.

+ Thực hiện nghiêm quy định về thời gian lên lớp của trường.

+ Soạn bài nghiêm túc theo hướng đổi mới trước khi lên lớp.

+ Giảng dạy đúng, đủ, chất lượng theo phân phối chương trình.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh và tự giác sự phân công của tổ chức.

+ Thao giảng, dự giờ

+ Hướng dẫn thực tập sư phạm

3. Công tác khác

Công tác chủ nhiệm

+ Phối hợp với Đoàn trường quản lý, giáo dục tốt học sinh của lớp mình

+ Đôn đốc học sinh lớp mình hoàn thành các khoản thu, nộp đúng quy định

+ Kiểm tra sĩ số, xếp hạnh kiểm học sinh theo tháng

+ Lao động sạch trường, đẹp lớp theo phân công của ban lao động.

Công tác đoàn thể

+ Chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tham gia các phong trào của Đoàn và Công đoàn.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG TUẦN

Thời gian Nội dung Người thực hiện
Tuần 26:

Từ 04/03/ đến 09/03/2013

+ Dạy học theo TKB; PPCT

+ Hướng dẫn TTSP

+ Thao giảng, dự giờ

+ Ra đề kiểm tra giải tích 45’ khối 12 (PPCT 68)

+ Tất cả thành viên trong tổ

+ Theo phân công

+ Đ/c: Yến, đ/c: Lập

+ Gv có dạy khối 12

Tuần 27:

Từ 11/03 đến 16/03/2013

+ Dạy học theo TKB; PPCT

+ Thao giảng, dự giờ

+ Kiểm tra theo lịch của trường

+ Hướng dẫn TTSP

+ Hoàn thành SKKN

+ Ra đề kiểm tra 45’

Hình học 10: PPCT 36

Đại số 11: PPCT 72

Hình học 12: PPCT 36

+ Tất cả thành viên trong tổ

+ Đ/c Dục và Đ/c Tải

+ Theo phân công

+ Theo phân công

+ Gv có đăng ký


+ Gv có dạy khối 10

+ Gv có dạy khối 11

+ Gv có dạy khối 12

Tuần 28:

Từ 18/03 đến 23/03/2013

+ Dạy học theo TKB; PPCT

+ Thao giảng, dự giờ

+ Kiểm tra theo lịch của trường

+ Hướng dẫn TTSP

+ Ra đề kiểm tra đại số 45’ khối 10 (PPCT: 74)

+ Tất cả thành viên trong tổ

+ Đ/c Văn, Đ/c Tuấn và Đ/c Lê Hùng

+ Theo phân công

+ Theo phân công


+ Gv có dạy khối 10

Tuần 29:

Từ 25/03 đến 30/03/2013

+ Dạy học theo TKB; PPCT

+ Thao giảng, dự giờ

+ Kiểm tra theo lịch của trường

+ Hướng dẫn TTSP

+ Ra đề kiểm tra hình học 45’ khối 11 (PPCT: 39)

+ Kiểm tra HS – GA

+ Tất cả thành viên trong tổ

+ Đ/c Kiều, Đ/c Châu và đ/c Kinh

+ Theo phân công

+ Theo phân công


+ Gv có dạy khối 11

+ Tất cả thành viên trong tổ


Tải file tại đây

Eakar, ngày 04 tháng 03 năm 2013

TM. TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ trưởng

Nguyễn Thanh Dũng