Trang chủ Tổ Toán - Tin học Ma trận đề kiểm tra 45 phút hình học 10 (PPCT 36),...

Ma trận đề kiểm tra 45 phút hình học 10 (PPCT 36), tuần 28, năm học 2012 – 2013

47

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Nội dung – Chủ đề

Mức độ

Tổng

Nhận biết

(30%)

Thông hiểu

(40%)

Vận dụng; sáng tạo

(30%)

Phương trình đường thằng

 

3

 

2

5

Khoảng cách và góc

 

2

 

2

Đường tròn

 

 

 

2

 

1

3

Tổng

3

4

3

10

TM TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng
Nguyễn Thanh Dũng