Trang chủ Tổ Toán - Tin học Ma trận đề kiểm tra 45 phút (hình thức: tự luận), môn...

Ma trận đề kiểm tra 45 phút (hình thức: tự luận), môn đại số 10 (PPCT 65) tuần 27, năm học 2012 – 2013

35

Nội dung – Chủ đề

Mức độ

Tổng

Nhận biết

(20%)

Thông hiểu

(50%)

Vận dụng; sáng tạo

(30%)

Dấu của nhị thức bậc nhất

1

 

2

1

 

2

Dấu của tam thức bậc hai

1

 

2

1

 

2

Bất phương trình bậc hai. Một số phương trình, bất phương trình quy về bậc hai

 

 

 

3

 

5

1

 

 

1

4

 

6

Tổng

1

 

2

4

5

1

 

3

6

 

10

TM TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng

Nguyễn Thanh Dũng

TẢI FILE TẠI ĐÂY