Trang chủ Tin nhà trường Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học,...

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK2 2014-2015

293

SỐ ĐIỂM KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TỐI THIỂU CÁC MÔN HỌC

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015

(Trích Điều 8 thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

TT Môn học Điểm TX khối 10 Điểm TX khối 11 Điểm TX khối 12 Ghi chú
1 Toán 4 4 4
2 Vật lí 4 4 4
3 Hóa học 3 4 3
4 Sinh học 3 3 3
5 Ngữ văn 4 4 4
6 Lịch sử 3 2 2
7 Địa lí 2 2 3
8 Tiếng Anh 4 4 4
9 Tin học 3 2 2
10 GDCD 2 2 2
11 Công nghệ 3 3 2
12 Thể dục 3 3 3
13 Quốc phòng 2 2 2

Lưu ý:

Đây là số điểm thường xuyên tối thiểu phải có, giáo viên có thể cho nhiều điểm thường xuyên hơn nhưng mỗi học sinh tối thiểu phải có điểm thường xuyên theo môn học như quy định trên. (điểm thường xuyên gồm điểm miệng và điểm 15′).

Ea Kar, ngày 01 tháng 04 năm 2015

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng